Általános szerződési feltételek

 Letöltések:  1-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru visszaküldéséhez | 2-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru cseréjére

ONLINE REKLAMÁCIÓ RÖGZÍTÉS >>>


 1. Általános tudnivalók


1.1. Jelen szabályzat a www.proKarorak.hu webáruház internetes értékesítésére vonatkozó vásárlási feltételeket, valamint a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza.

1.2. A www.proKarorak.hu internetes webáruház magyarországi címe : proKarórák.hu, 2500 Esztergom, Simor J. utca 69, üzemeltetője egy nemzetközi vállalat, mely Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában tevékenykedik : HODINKY SK, s. r. o., székhelye: Mostová 3, 034 01  Rózsahegy (Ružomberok), adóazonosító szám: 30399554-2-51, bejegyezve a Zsolnai (Žilina) Járási bíróság Cégjegyzékében, Részleg: Sro, Betét szám: 56258/L.

1.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek az eladó és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Kereskedő fenntartja a jogot, hogy előzetes egyeztetés és értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket. A módosítások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól, és nem vonatkozhatnak a folyamatban vagy teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Megrendelés előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen szerződési feltételeinket. Az ÁSZF az Európai Unió vonatkozó előírásainak, valamint az 1997. évi CLV. Fogyasztóvédelemről szóló törvény figyelembevételével készült, és megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó 2001. évi CVIII. Törvényben, továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet előírásainak.

1.4. Kereskedő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy minden megrendelést a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel, odafigyeléssel kezel és teljesít. Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a megrendelt terméket átveszi, és annak vételárát megfizeti.


2. Személyes adatok és azok védelme

2.1.A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a vásárló, amennyiben természetes személy, a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése érdekében, a megrendelésben köteles az eladóval ismertetni a nevét és vezetéknevét, az állandó lakhelyét, beleértve az irányítószámot, a telefonszámát és az e-mail címét.

2.2. A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a vásárló, amennyiben jogi személy, a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése érdekében, a megrendelésben köteles az eladóval ismertetni az üzleti nevét, a székhelye címét, beleértve az irányítószámot, a KSH számát, a közösségi adószámát (amennyiben kapott), a telefonszámát és az e-mail címét.

2.3. A vásárló, aki beregisztrált az internetes boltba, bármikor ellenőrizheti és változtathatja a megadott személyes adatait, úgyszintén törölheti a regisztrációját az elektronikus bolt internetes oldalán való bejelentkezés után a https://www.prokarorak.hu/account/login részben.

2.4. Az eladó ezennel értesíti a vásárlót, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (2016. április 27.) (tovább csak „Rendelet“) 6. Cikk (1) bekezdése b) pontja értelmében az eladó, mint az informatikai rendszer kezelője, a vásárlási szerződés megkötésének folyamatában feldolgozza a vásárló személyes adatait, annak, mint értintett személy beleegyezése nélkül, mivel a vásárló személyes adatainak feldolgozása az eladó által a vásárlóval való szerződés megkötését megelőző viszonyok alapján lesz elvégezve és a vásárló személyes adatainak feldolgozása elkerülhetetlen a vásárlási szerződés teljesítése érdekében, amelyben a vásárló, mint szerződő fél szerepel.

2.5. A Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében az eladó a megrendelt áru, illetve szolgáltatás kézbesítése után, a jogos érdek alapján feldolgozhatja a vásárló személyes adatait közvetlen marketing célokra is és a vásárló e-mail címére küldhet információkat az új termékekről, árengedményekről és a kínált árukra, illetve szolgáltatásokra nyújtott akciókról.

2.6. Az eladó kötelezi magát, hogy a vásárló személyes adataival a Szlovák Köztársaság mindenkor érvényes jogszabályaival összhangban fog eljárni és azokat kezelni.

2.7. Az eladó kijelenti, hogy a Rendelet 5. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontjaival összhangban a vásárló adatait kizárólag az ezen üzleti és reklamációs szabályzatban rögzített céllal gyűjti be.

2.8. Az eladó kijelenti, hogy a vásárló személyes adatait az ezen üzleti és reklamációs szabályzatban rögzítettetektől eltérő célokra mindig külön, adekvát jogi alapon gyűjti be és egyúttal biztosítja, hogy ezek a személyes adatok kizárólag olyan módon lesznek feldolgozva és felhasználva, amely összhangban van azon céllal, amelyre begyűjtésre kerültek és nem fogja őket összekapcsolni a más célra vagy a szerződés teljesítése céljából begyűjtött személyes adatokkal.

2.9. A vásárló a megrendelés elküldése előtt fel lesz szólítva arra, hogy a megrendelés elküldése előtt a jelölőnégyzet kipipálásával igazolja, hogy az eladó tömör, érthető és nem felcserélhető módon közölte a vásárlóval:

 1. a) az azonosító adatait, amelyek ezen üzleti és reklamációs szabályzat 1. cikkében vannak feltüntetve és igazolják az eladó azonosságát,
  b) az eladó és – ha van ilyen – az eladó képviselőjének a kilétét és elérhetőségeit,
  c) a személyes adatok feldolgozásának célját, amely az eladó és a vásárló közti vásárlási szerződés megkötése, és a személyes adatok feldolgozásának jogalapját,
  d) hogy a vásárlási szerződés megkötése és a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése érdekében kért személyes adatokat a vásárló köteles megadni,
  e) amennyiben a feldolgozás a Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés f) pontján alapszik, hogy a jogos érdek, amelyet az eladó figyel, a közvetlen marketing,
  f) a harmadik fél azonosító adatait, amely az a társaság, amely kézbesíti a vásárlónak a megrendelt árut, illetve az adatok más címzettjeinek vagy címzettek kategóriáinak azonosító adatait,
  e) a személyes adatok tárolási idejét, illetve annak megállapításának kritériumait


2.10. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat mindig a jó erkölcsökkel összhangban dolgozza fel és mindig olyan módon fog eljárni, amely nem szegül ellen a Rendelkezésnek és az általános kötelező érvényű jogszabályoknak és azokat kerülni sem fogja.

2.11. Az eladó a Rendelettel összhangban a vásárlóval, akiknek az adatait feldolgozza, a következő információkat közli:

 1. a) az eladó és – ha van ilyen – az eladó képviselőjének a kilétét és elérhetőségeit,
  b) az esetleges felelős személy elérhetőségeit,
  c) a személyes adatok feldolgozásának céljait, mint ahogy a feldolgozás jogi alapját is,
  d) amennyiben a feldolgozás a Rendelet 6. Cikk (1) bekezdése f) pontján alapszik, akkor a jogos érdekeket, amelyeket az eladó vagy a harmadik fél figyeli,
  e) ha van ilyen, a személyes adatok címzettjeinek körét, illetve címzettek kategóriának körét,
  f) releváns esetben információt arról, hogy az eladó harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe szándékolja továbbítani a személyes adatokat,
  g) a személyes adatok tárolási idejét, illetve annak megállapításának kritériumait,
  h) információkat arról, hogy jogosult az eladótól kérvényezni a személyes adataihoz való hozzáférést és az ezen személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére vagy feldolgozásuk korlátozására, vagy a feldolgozás kifogásolására való jogát, mint ahogy az adathordozhatóságára való jogát is,
  i) hogy a felügyeleti szervnek jogosult panaszt benyújtani,
  j) az arról szóló információkat, hogy a személyes adatok közlése törvényes vagy szerződéses követelmény-e, vagy olyan követelmény, amely szükséges a szerződés megkötéséhez, hogy a vásárló köteles-e megadni a személyes adatait, mint ahogy az ilyen adatok megadásának megtagadása lehetséges következményeit is,
  k) az automatizált határozathozatal létezését, beleértve a profilozást.
  A vásárló jogosult az eladótól megkapni az általa feldolgozott személyes adatok másolatát és ehhez jogosult megkapni az összes fenti információt is. Bármilyen további másolatért, amelyet a vásárló kérvényez, az eladó a másolatkészítés adminisztrációs költségeinek megfelelő díjat számlázhat.


2.12. Amennyiben a vásárló írásban vagy elektronikus úton érvényesíti a 2.11 pont szerinti jogát és a kérelme tartalmából kikövetkezik, hogy a 2.11 pont szerinti jogát érvényesíti, akkor a kérelem az ezen Rendelet szerint benyújtottnak minősül.

2.13. A vásárló az eladónál jogosult kifogásolni azon személyes adatainak feldolgozását, amelyekről feltételezi, hogy jelenleg vagy a jövőben közvetlen marketing célokra lesznek felhasználva, beleértve a profilalkotást olyan mértékben, amelyben összefügg az ilyen közvetlen marketing tevékenységgel. Amennyiben a vásárló kifogásolja az ilyen feldolgozást, az eladó az ilyen kifogásolás kézhezvétele napjától befejezi a személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozását és az érintett vásárló személyes adatait már nem szabad és nem lesznek ilyen céllal feldolgozva.

2.14. A vásárló azon gyanúja esetén, hogy a személyes adatai jogtalanul kerülnek feldolgozásra, panaszt nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyi adatvédelmi hivatalához. Amennyiben a vásárló teljes mértékben nem rendelkezik jog- és ügyleti képességgel, akkor a jogait a törvényes képviselője érvényesítheti.

2.15. Az eladó jóvá hagyja a megfelelő intézkedéseket azzal a céllal, hogy a vásárlónak minden, a 2.11 pontban rögzített információt tömör, átlátható, érthető és könnyen elérhető formában szolgáltatja, világosan és közérthetően megfogalmazva. Az eladó minden információt elektronikus úton közöl vagy a Rendelettel összhangban más eszközök által, amelyekben megegyezett a vásárlóval.

2.16. Az intézkedésekről szóló információkat, amelyek a vásárló kérelme alapján voltak elfogadva, az eladó haladéktalanul, minden esetben a kérelem kézbesítésétől számított egy hónapon belül átadja a vásárlónak.

2.17. Az eladó ezennel értesíti a vásárlót, hogy a megkötött szerződés teljesítése címen a személyes adatok feldolgozásánál feltételezhető, hogy a vásárló személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a következő három fél, illetve címzettek köre számára:
Könyvelés és bérek – Diana Odorčáková – ÚČTOVNÍCTVO, Janovčíka 625, 034 95  Likavka, KSH jel: 45306966,

Az e-shop applikáció szolgáltatója és marketingkezelés – ui42 spol. s r. o., Sibírska 62, 811 02  Bratislava, KSH jel: 35713003,
Szállító – GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o., Lieskovská cesta 13, 962 21  Lieskovec, KSH jel: 38624942
Külső munkatársak – ügyfélszolgálat (kapcsolat a vásárlóval):
Eva Kiš, Bartókova 32, 943 01  Štúrovo, KSH jel: 47391031


3. Árak:

3.1. A proKarórák.hu webáruházában a termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára kerül feltüntetésre. Akciós árak a megjelölt termékekre  készlet erejéig érvényesek , ha ez nem másképpen van feltüntetve.


4. Szállítási feltételek, határidők és költségek

4.1. Az órákat a GLS futárszolgálat által szállítjuk ki. Kézbesítésre az áru elküldésétől követő munkanapon kerül sor.

4.2. Az áru szállítása 9990 Ft feletti rendelésnél INGYENES !

4.3. Amennyiben a megrendelt termék nem található a raktáron, annak szállítási határideje általában 2-5 munkanap. Hosszabb várakozási idő esetén a vevőt azonnal értesítjük.

4.4. A terméket, mely a „raktáron“ szóval van jelölve még a megrendelés beérkezése napján postázzuk (megrendelések melyek 15:00 óráig érkeztek meg).

 

5. Szállítási árak


5.1. Szállítási díj 790 Ft.

5.2. 9990 Ft feletti vásárlásakor a szállítás INGYENES


6. Fizetési módok

6.1. A vásárló közvetkező képen fizethet :

6.2. Utánvétel - a vevő az áru átvételénél fizet

6.3. Banki utalás – a megrendelés elküldése után a vevő e-mailben megkapja a banki átutaláshoz szükséges adatokat. A termék kiszállítására azonnal a megrendelés ellenértékének a kereskedő bankszámlájára történő beérkezését követően kerül sor ( munkanapokon ).

6.4. Bankkártyás fizetés  a megrendelés elküldése után a vásárló át lesz irányítva a bank biztonságos csatornájára, ahol beírja a szükséges adatokat. Ha minden rendben van a tranzakció azonnal megtörténik.


7. Megrendelés törlése és az áru visszaküldése

7.1. A vevő a megrendelést törölheti legkésőbb az áru feladásáig, mégpedig e-mailben az info@prokarorak.hu címen vagy telefonon a 06 31 314 3400 telefonszámon. A megrendelés törléséhez szükséges megadni a megrendelő nevét és a megrendelés számát.

7.2. Ha az áru nincs a raktáron és a kereskedő nem tudja bebiztosítani az elküldését a vásárlási feltételekben megadott időben , vagy ha nem tudja bebiztosítani olyan árban, amely a proKarórak.hu weboldalon van feltüntetve, a vevő jogosult törölni megrendelését , ha az eladóval nem egyeznek meg másképpen.

7.3. Ha a vevő már kifizette a törölt rendelést, vagy egy részét, ez az összeg a rendelés törlésétől való 7 napon belül visszafizetésre kerül, banki átutalással a vevővel megadott bankszámlára.

7.4. Vásárló a termék átvételének napját követő naptól számítva, a fogyasztó és a vállalkozás közötti részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) sz. Kormányrendelet alapján, 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ezen felül, a törvényi határidő meghosszabbításával lehetőséget adunk az áru visszaküldésére, egészen 12 hónapig (ugyanolyan feltételek mellett, mint a törvényes 14 napos határidőnél). A vásárló jogosult ezen időn belül a termék átvétele után kicsomagolni azt, kipróbálni úgy, mintha hagyományos boltban vásárolta volna, mégpedig olyan mértékben, amelyből meg tudja állapítani az áru működését és jellegét. Vásárló felel a termék bármilyen értékcsökkenéséért.

7.5. Ha a megrendelt terméket vissza szeretné küldeni, tegye ezt meg az előző bekezdésben meghatározott határidőn belül, mégpedig úgy, hogy kitölti az 1-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru visszaküldéséhez nyomtatványt, elküldi azt az info@prokarorak.hu e-mail címre, és a terméket eredeti csomagolásban, minden tartozékával együtt, postai úton (NEM FUTÁRSZOLGÁLATTAL) ajánlott levél, illetve csomag formájában visszaküldi a címünkre. Csomagolja hozzá a számla másolatát és csatolja hozzá a kitöltött nyomtatványt az elállásról, melyben feltünteti a számlaszámot is, ahova a termék árát vissza tudjuk utalni.

7.6. A futárszolgálatok által küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni! Utánvétellel küldött csomagokat nem veszünk át!

7.7. Pénzvisszafizetés 15 napon belül történik meg olyan formában, amely a kísérő levélben kérelmezve volt, ha nem egyeznek meg az eladóval másképpen.

7.8. Abban az esetben, ha a vevő él az elállási jogával és az eladónak olyan árut küld vissza, mely használt, vagy sérült volt, vagy hiányzik valamelyik tartozéka, az eladó csak azt az árat fizeti vissza, mely csökkentve van az áru értékének 1% - ával minden nap használatért és a javítás költségével, mely szükséges volt ahhoz hogy az áru visszakerüljön eredeti állapotába.

7.9. A proKarorak.hu webáruházban 12 hónapos határidő áll rendelkezésre az áru cseréjére. Ez a határidő minden olyan vásárlóra vonatkozik, aki a karórát vagy ékszert ajándékként vásárolta. Abban az esetben, ha a termék nem felelt meg az elvárásoknak, 12 hónapos határidőn belül becseréljük egy másik termékre. A csereterméknek nem lehet alacsonyabb értéke, mint az eredetileg vásárolt terméké volt.

7.10. A 12 hónapos határidőben cserére szánt terméket eredeti állapotban kell visszaküldeni, nem lehet használt, és nem mutathatja az elhasználódás jeleit. Ha a megrendelt árut ki szeretné cserélni, tegye ezt meg az előző bekezdésben meghatározott határidőn belül, mégpedig úgy, hogy a terméket eredeti csomagolásban, minden tartozékával együtt, postai úton (NEM FUTÁRSZOLGÁLATTAL) ajánlott levél, illetve csomag formájában visszaküldi a címünkre. Csomagolja hozzá a számla másolatát és csatolja hozzá a kitöltött 2-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru cseréjére nyomtatványt, melyben feltünteti az újonnan kiválasztott terméket.

7.11. Cím az áru visszaküldésére :
proKarórák.hu
2500 Esztergom
Simor J. utca 69


8.Jótállás és szavatosság

8.1. Jótállási idő

A proKarórák.hu üzemeltetője a webáruházban vásárolt összes termékre 24 hónapos jótállást ad. CITIZEN karórák esetében a jótállás 60 hónap. A jótállási határidő a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Jótállási igény

8.2. Jótállási igényét tudassa velünk a proKarórák.hu email címen. Mihamarabb válaszolunk a jótállási igénye menetéről. A jótállási igényről azonnal határozunk, bonyolultabb esetekben 3 munkanapon belül. Megindokolt esetekben az árut az adott márka hivatalos szervizébe küldjük. Törekszünk arra, hogy a javítást, illetve cserét minél gyorsabban elvégezzük, legkésőbb 30 napon belül az áru átvételétől számítva. Ha 30 napon belül nem tudjuk teljesíteni a reklamációt , vásárlónak joga van elállni a vásárlástól és kérni a pénz visszaküldését vagy cserét egy másik termékre.

Az árut postai úton, ajálnott levél, illetve csomag formájában küldje, ne futárszolgálottal! Az árut ne küldje utánvétellel !

8.3. A jótállási igényét a jótállási jeggyel és kísérő levéllel küldje, melyben leírja a hibát, megrendelés számát és elérhetőségét.

8.4. A jótállási igénye eredményéről szóló nyilatkozatot mellékeljük a visszaküldött szállítmányban. Bonyolultabb esetekben személyen értesítjük telefonon és felkínáljuk az Ön részére a lehető legmegfelelőbb megoldást.

8.5. Garancia

A karórát védje meg : ütéstől, eséstől, rezgésektől, hirtelen hőmérséklet változásoktól, kémiai anyagoktól, mágnestől, víztől abban az esetben, ha nem vízállóként van jelölve.

Garancia nem vonatkozik a mindennapi használatból adódó kopásra, elhasználódásra. Az első használat előtt a vásárló köteles elolvasni a használati utasítást és a jótállási feltételeket. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen használatból adódó hibákra.

Cím a reklamációk küldésére:
proKarórák.hu
2500 Esztergom
Simor J. utca 69
info@prokarorak.hu
06 31 314 3400

Telefonos elérhetőség : HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG 9.00 – 17.00